آرام بخشی در دندانپزشکی کودکان

آرام بخشی در دندانپزشکی کودکان

آرام بخشی در دندانپزشکی کودکان یکی از مهم ترین عواملی است که باعث می شود که کودک دیگر هنگام قرار گرفتن در دندانپزشکی ترس و اضطراب نداشته باشد.

ترس از دندانپزشکی

بسیاری از کودکان در محیط دندانپزشکی رفتار های غیرهمکارانه از خود نشان می دهند. این رفتارها می تواند به علت ترس و اضطراب و یا مشکلات رفتاری باشد. ترس و اضطراب با مشکلات رفتاری در کودکان از نظر معنایی کاملاً متفاوت است.

ترس در کودکان علل مختلفی دارد. ترس می تواند ناشی از تجربیات قبلی ناخوشایند و یا