ارتودنسی زود هنگام در کودکان

ارتودنسی زود هنگام در کودکان

ارتودنسی زود هنگام در کودکان :انجمن ارتودنسی آمریکا توصیه می کند که همه ی کودکان در ۷ سالگی معاینه شوند و در صورت نیاز برای ارتودنسی اقدام کنند.

به طور کلی دندان های دائمی از ۷ _ ۶ سالگی رشد می کنند، این دوران مهم می باشد زیرا مشکلات ارتودنسی دندان ها مشخص می شود.

به دلیل این که استخوان ها در حال رشد هستند این محدوده ی سنی زمان مناسبی برای معاینه کودک می باشد تا اگر لازم به ارتودنسی می باشدT انجام گیرد. حتی معاینات در