تکامل دندان کودکان

تکامل دندان کودکان

 تکامل دندان کودکان : دندان ها مهم ترین بخش از بدن انسان می باشند، در صورتی که این بخش از دوران کودکی به خوبی رشد و تکامل پیدا کند، می تواند تا پایان عمر برای فرد کار کند.

از این رو به اهمیت حفظ و نگه داری دندان های شیری پی می بریم.

تکامل دندان

دندان از ۴ بخش اصلی تشکیل شده است که عبارتند از :

مینای دندان که بیرونی ترین لایه دندان می باشد.
عاج لایه داخلی و اصلی دندان محسوب می شود.
پالپ ناحیه میانی و حاوی عصب دندان می باشد.
ریشه