درمانگاه دندانپزشكي كودكان در كرج

درمانگاه دندانپزشكي كودكان در كرج

درمانگاه دندانپزشكي كودكان در كرج : درمانگاه در واقع يك مركز درمانى است كه به درمان بيماران به صورت سرپايي و بدون بسترى شدن مي پردازد. اما بيماران براى دريافت خدمات تخصصى تر و يا بسترى شدن بايد به يك بيمارستان مراجعه نمايند.

درمانگاه ها مى توانند به صورت خصوصى يا دولتى اداره شوند. يك درمانگاه داراي قسمت هاى مختلفى مي باشد. معمولاً هر درمانگاهى داراي قسمت تزريقات و پانسمان، آزمايشگاه، داروخانه و يك يا چند پزشك براى ارائه خدمات به بيماران مى باشد.

در اكثر درمانگاه ها