بیماری های زبان در کودکان

بیماری های زبان در کودکان و بافت نرم دهان

کودکان به زخم های دهانی متفاوتی مبتلا می شوند حتی اگر این زخم ها بی ضرر باشند اما با درد همراه است . در این مقاله از بیماری های زبان در کودکان صحبت می کنیم .

بیماری های زبان در کودکان

بیماری های زبان در کودکان

 

برخی مواقع زخم هایی در دهان کودکان بوجود می آید که برای مادران ناراحت کننده است ، این زخم ها ممکن است ناشی از ضربه و یا بر اثر بیماری بوجود بیاید .

این زخم ها نسبت