دندانپزشکی تحت بیهوشی

درباره دندانپزشکی تحت بیهوشی

ترس از دندانپزشکی و حالت تهوع غیر قابل کنترل که به آن رفلکس گگ می گویند و بسیاری از عوامل دیگر موجب می شود تا از درمان سدیشن در دندانپزشکی تحت بیهوشی استفاده شود ، سدیشن به بیهوشی سطحی گفته می شود که همانند خواب عمیق است و در مطب نیز می توان از آن استفاده کرد .( دندانپزشک کودکان )

 

 

دندانپزشکی تحت بیهوشی

برخی از افراد ترس از دندانپزشکی دارند و کلمه بیهوشی نیز موجب ترس آن ها می شود اما سدیشن یا بیهوشی سطحی یک