دندانپزشکی کودکان استثنایی

دندانپزشکی کودکان استثنایی

دندانپزشکی کودکان استثنایی : به کودکانی اسنثنایی گفته می شود که نیازمند خدمات خاص و حمایت های گسترده ای هستند تا بتوانند کل استعداد های خود را استفاده کنند، این کودکان به دلیل اینکه با یکدیگر متفاوت می باشند به خدمات آموزشی و درمانی خاصی نیاز دارند، کودکان استثنایی در موارد ذیل با کودکان عادی تفاوت دارند:

کم توانی ذهن
آشفتگی های هیجانی
ناتوانی های یادگیری
ناتوانی های جسمی
آسیب شنوایی
اختلال گفتار و زبان
مشکلات شنوایی و دیداری
تیز هوشی و استعداد

بهتر است بدانید درمان این کودکان باید در محیطی آرام و بدون تنش صورت