درمان دندان کودکان بیش فعال

درمان دندان کودکان بیش فعال

برخی از والدین که دارای کودکان بیش فعال هستند این سوال در ذهن شان ایجاد می شود که مراقبت و درمان دندان کودکان بیش فعال چگونه می باشد؟

ADHD در اثر اختلالاتی که در عملکرد عصبی بیولوژیکی بروز می کند، ایجاد می شود، مدارکی در خصوص بروز این عامل بر اثر ژنتیک که باعث درگیر شدن لوب فرونتال و نوروترانسمیترهای دوپامین و نور اپینفرین با یکدیگر می شود، با این وجود اتیولوژی دقیق این اختلالات هنوز به طور کامل شناخته نشده است.

کودکانی که دچار بیماری های مختلف