علت و درمان انواع دندانهای اضافه در کودکان

علت و درمان انواع دندانهای اضافه در کودکان

اگر دندان اضافه کودکان مانع درآمدن دندان دائمی او ‌شود ، آنگاه دندانپزشک کودک ، دندان اضافه را خارج می‌کند ، در غیر این صورت ، تا زمان مناسب برای کشیدن آن صبر می‌کند . دندان اضافه در ردیف دندان‌های جلو ، ظاهری نامناسب به دندان‌های کودکتان می‌دهد . در اینمقاله درباره ی علت و درمان انواع دندانهای اضافه در کودکان صحبت می کنیم .

 

 

 از طرفی دیگر، دندان اضافه بیشتر در معرض پوسیدگی قرار دارد ، زیرا