رشد دندان کودکان 

رشد دندان کودکان

رشد دندان کودکان : دندان‌هاي شيري به کودک شما کمک مي‌کنند که بتواند به طور عادي غذا را بجود و صحبت کند. همچنين دندان‌هاي شيري فضاي کافي را براي رشد دندان‌هاي دائمي در آينده نگه مي‌دارند.

اگر کودکان از سنين خردسالي مراقبت صحيح از دهان و دندان خود را بياموزند، تا ده‌ها سال بعد مي‌توانند از دندان‌هاي خود بهتر محافظت کنند. دندان‌هاي ما يکي از مهم‌ترين ضروريات براي زندگي سالم هستند که ما به اشکال مختلف از جمله براي غذا خوردن، خنديدن، صحبت کردن، نگه داشتن اشياء يا پاره