دندان اضافه در کودکان

در برخی مواقع والدین با رویش دندان اضافه در کودکان مواجه می شوند که در این صورت بهتر است به دندانپزشک اطفال مراجعه کنند.
دندانپزشک کودکان با معاینه و بررسی دندان اضافه در کودکان ، در صورتی که مانع رویش دندان دائمی کودکان شده باشد ، اقدام به کشیدن آن می کند در غیر این صورت تا زمان مناسب برای کشیدن صبر می نماید. دندان اضافه در دهان کودکان باعث ظاهر نامناسب در کودکان می شود. در ادامه دکتر حجازی دندانپزشک کودکان درباره این عارضه اطلاعات فوق العاده ای ارائه می