کراودینگ چیست

کراودینگ چیست

کراودینگ چیست ؟ کراودینگ به نامرتبی و به هم ریختگی دندان هاي گفته می شود و زمانی به وجود می آید که تناسبی بین فضای مورد نياز برای رویش دندان ها و قوس دندانی وجود نداشته باشد.

فضای مناسب برای رشد دندان ها با اندازه گیری تک تک دندان های کودکان و فضای موجود با اندازه گیری قوس دندانی انجام می شود.

در صورتی که فضای مورد نیاز برای رشد دندان ها از فضای قوس دندان بیشتر باشد، کروادینگ ایجاد می شود.

کروادینگ می تواند به صورت ارثی یا اکتسابی باشد.

کراودینگ ارثی