هدایت رفتاری کودکان در دندانپزشکی

هدایت رفتاری کودکان در دندانپزشکی

امروزه با آموزش ها و نگرش صحیح و محیط مناسب برای کودکان، مراجعه به دندانپزشکی لذت بخش شده است، هدایت رفتاری کودکان در دندانپزشکی با مدیریت رفتاری در طی سالیان گذشته و تمرکز بر روی روانشناسی کودک انجام شده است.

هدایت رفتاری کودکان در دندانپزشکی باعث می شود تا آنها با محیط و درمان دندان آشنا شده و باعث حفظ سلامت دهان و دندان آن ها شود.

هدایت رفتاری کودکان در دندانپزشکی به شرح ذیل می باشد:

برای هدایت رفتاری کودک باید درک و شناخت کافی درباره کودک  و