دندانپزشکی بدون درد

دندانپزشکی بدون درد در کرج

یکی از بزرگترین نگرانی ها و ترس کودکان در هنگام رفتن به دندانپزشکی کودکان ، نگرانی از درد درمان های دندانپزشکی می باشد ؛ اما امروزه ، روشی در علم دندانپزشکی ایجاد شده به نام دندانپزشکي بدون درد که مشکل ترس و نگرانی را از بین برده است ؛ دندانپزشکي بدون درد ، رویکردی است که درد را در هنگام درمان ، حذف کرده و به ترس و هراس از دندانپزشکی کودکان پایان می بخشد ؛ دندانپزشکی بدون درد ، به نام دندانپزشکی آرام بخش نیز