متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس

متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس

متخصص دندانپزشكى كودكان در كرج و فرديس : با پيشرفت جوامع شهرى،امروزه امور درمانى نيز توسعه زيادى پيدا كرده و به سمت تخصصى شدن حركت نموده است.دندانپزشكى نيز در سالهاى اخير در جامعه نقش پررنگ ترى يافته است و نسلهاى جديد جامعه ما به انجام امور دندانپزشكى اهميت بيشترى مى دهند.

از جمله شاخه هاى دندانپزشكى كه در سال هاى اخير مورد توجه قرار گرفته است دندانپزشكى كودكان ( دندانپزشكى اطفال ) مى باشد. دندانپزشكى كودكان تفاوت هايى با دندانپزشكى بزرگسالان دارد.