مراقبت پس از رویش دندان

مراقبت پس از رویش دندان

مراقبت پس از رویش دندان در کودکان از مهم ترین موارد سلامت دهان و دندان در کودکان می باشد که والدین باید به این امر مهم توجه کنند.

دندان های شیری کودکان از شش ماهگی شروع به رشد کرده و تا سه سالگی تکمیل می شود، سلامت دندان های شیری باعث سلامت و رویش صحیح دندان های دائمی می شود، از این جهت مراقبت پس از رویش دندان های شیری اهمیت می یابد.

مراقبت پس از رویش دندان به شرح ذیل می باشد:

والدین کودک بهتر است پس از