فضانگهدارها

فضانگهدارها

فضانگهدارها فضا را برای رویش دندان های دائمی حفظ کرده و در صورتی که دندان شیری كشيده شود،  باید با مراجعه به متخصص دندانپزشک اطفال از این فضانگهدارها استفاده کرد.

معمولاً دندانپزشکان توصیه می کنند برای اینکه دندان کودکان به صورت مرتب رشد کند پس از افتادن دندان شیری از این فضا نگهدارها استفاده شود.

انواع فضا نگهدارنده دندان به دو صورت ثابت و متحرک وجود دارند که دندانپزشک کودکان با تشخیص خود از آن ها برای جلوگیری از نامرتبی و بی نظمی دندان کودکان استفاده می کند.

والدین باید توجه داشته باشند