کشیدن دندان کودکان

کشیدن دندان کودکان

کشیدن دندان کودکان  : با توجه به آنچه بارها بر آن تأكيد شد، دندانهاى شيرى نقش مهمى در رشد مناسب و تكامل فكين دارند. بنابراين حفظ و نگهدارى دندانهاى شيرى در صورت ايجاد پوسيدگى در اولويت قرار دارد.

اما گاهى به دليل پوسيدگى وسيع و ابسه هاى دندانى ممكن است نياز باشد اين دندانها كشيده شوند. البته گاهى دلايلى ديگرى نيز براى كشيدن دندان شيرى وجود دارد كه در زير به آن اشاره شده است.

کشیدن دندان کودکان عملی است که در آن متخصص دندانپزشکی کودکان دندان را از حفره