آمادگی کودکان برای عصب کشی

آمادگی کودکان برای عصب کشی

آمادگی کودکان برای عصب کشی : عصب کشی دندان با هدف ترمیم ریشه دندان انجام می شود. عصب کشی دندان کودکان همانند عصب کشی دندان بزرگسالان انجام می شود، اما به دلیل اینکه کودکان تحمل کمتری برای درمان دارند قبل از عصب کشی باید آمادگی لازم را پیدا کنند.

جهت آمادگی کودکان برای عصب کشی بهتر است به نکات ذیل توجه شود:

در دندانپزشکی کودکان به جای واژه ” عصب کشی دندان ” از واژه ” درمان ریشه ” استفاده می شود تا کودک با شنیدن واژه عصب