نقش ژنتیک در پوسیدگی دندان

نقش ژنتیک در پوسیدگی دندان

بسیاری از افراد با وجود مراقبت هاي هميشگي از دندان هایشان، اما باز هم دچار پوسيدگي می شوند. به همین دلیل در این مقاله درباره ی نقش ژنتیک در پوسیدگی دندان برای شما صحبت می کنیم .

 

 

نقش ژنتیک در پوسیدگی دندان

طی مطالعاتی که در این سال ها انجام شده است ژنتیک در دندان ها بسیار تاثیر دارد .

برخی تصور می کنند که ژنتیک فقط بر روی جنس دندان ها تاثیر می گذارد، در صورتی که ژنتیک بر میزان مصرف مواد قندی نیز تاثیر دارد . طی