پوسیدگی ناشی از شیشه شیر در دندان های کودکان

پوسیدگی ناشی از شیشه شیر در دندان های کودکان

پوسیدگی ناشی از شیشه شیر در دندان های کودکان : امروزه یکی از نگرانی های والدین پوسیدگی دندان های کودک شان است که به دنبال راهی برای جلوگیری از این پوسیدگی می باشند.

به گفته کارشناسان، کودکان زیر ۳ سال حداقل ۲ دندان خراب و کودکان زیر ۶ سال به طور میانگین ۵ دندان خراب در دهان دارند که این میزان پوسیدگی دندان در کودکان ناشی از شیردهی شبانه مادران به کودکان می باشد.

سلامت دندان های شیری در کودکان از اهمیت زیادی برخوردار