ترميم دندانهاي شيري

ترميم دندانهاي شيري

ترميم دندانهاي شيري : بیمار کودکی ۳ ساله بود که والدین او با شکایت از سیاه بودن دندان های قدامی او مراجعه نموده بودند. در معاینه کلینیکی بیمار، پوسیدگی در سطح بیرونی و داخلی دندانهای شیری قدامی فک بالا مشهود بود.