درمان مكيدن انگشت

درمان مكيدن انگشت

درمان مكيدن انگشت : بيمار كودكي ٦ ساله با سابقه مكيدن انگشت در طول روز و شب مراجعه نمود. والدين از تغيير شكل دندانها و رشد فكي كودك نگران بودند. در معاينه باليني كودك، اپن بايت قدامي ( باز شدگى فك در قسمت قدام ) مشاهده مى شد.