درمان دندانپزشكى كودك تحت بيهوشى

درمان دندانپزشكى كودك تحت بيهوشى

درمان دندانپزشكى كودك تحت بيهوشى : بيمار كودكى ٥/٢ساله بود كه جهت انجام مشاوره و درمان به مطب مراجعه نموده بود. والدين در مورد ظاهر دندانهاى قدامى...